Protocol datalekken

Uppgiftssäkerhet

European Airbag Center B.V. garanterar ett korrekt skydd av personuppgifter. De tekniker som finns tillgängliga för detta uppdateras ständigt. Det är dock möjligt att detta skydd forceras, till exempel till följd av en hackning, och i så fall talas det om en dataläckage och uppgifterna kan hamna i fel händer. Här är vårt tillvägagångssätt för vad du kan göra och vad vi kommer att göra om vi upptäcker ett dataintrång.

Skyldighet att rapportera uppgiftsläckage

Alla organisationer i Nederländerna är skyldiga att rapportera dataläckage till myndigheten som behandlar personuppgifter om detta leder till en risk för de berörda personerna. Vi måste också informera de parter som berörs av dataläckaget om det finns risk för allvarliga skadliga konsekvenser för dem. Myndigheten för skydd av personuppgifter är ett tillsynsorgan på integritetsområdet.

Vad är ett dataläckage?

En dataläckage är ett brott mot skyddade personuppgifter, vilket innebär att personuppgifter hamnar i händerna på någon som inte borde ha tillgång till dem, eller att uppgifter oavsiktligt ändras eller förloras utan att det finns en säkerhetskopia av uppgifterna. Det kan handla om hackning av de digitala systemen hos European Airbag Center B.V. där personuppgifter stjäls, men också om en stulen bärbar dator, surfplatta eller smartphone som innehåller personuppgifter eller ett förlorat USB-minne.

Har du upptäckt ett dataläckage?

Har du fått konfidentiella dokument eller fått tillgång till eller insyn i personuppgifter via en av våra webbplatser som inte var avsedda för dig? Vänligen rapportera detta så snart som möjligt via info@airbagbank.eu eller genom att ringa +31(0)485331199. Din information kan hjälpa oss att rätta till läckan så snabbt som möjligt, men dela inte uppgiftsintrånget med andra:

 • Skärmbilder
 • En beskrivning av de uppgifter som är synliga för dig.
 • Reproducerbarheten

Missbrukar du aktivt en dataläcka eller felaktigt mottagna personuppgifter? Då anmäler vi det till polisen.

Vad gör vi när det uppstår en dataläckage?

Så snart vi får kännedom av en dataläckage vidtar vi omedelbara åtgärder genom att noggrant undersöka vilka uppgifter som har läckt ut och om den berörda personen har skadats av läckan. Om det finns en vesäntlig risk för att den eller de drabbade personernas integritet har kränkts rapporterar vi dataläckan till den nederländska dataskyddsmyndigheten. Vi informerar också den/de skadelidande parten/parterna och hjälper till att minimera risken för skador till följd av dataläckan. Om vi rapporterar dataläckan till myndigheten för skydd av personuppgifter rapporterar vi:

 • Läckans typ och omfattning;
 • Vem det gäller och vilka personuppgifter det rör sig om, och hur många som berörs såvitt vi kan fastställa;
 • Vem är vårt dataskyddsombud;
 • Konsekvenserna av intrånget
 • De åtgärder som vi har vidtagit

När vi informerar de skadade parterna rapporterar vi:

 • Läckans karaktär;
 • Vem vårt dataskyddsombud är och att ytterligare information kan begäras från honom;
 • Konsekvenserna för den skadelidande;

Register över dataläckor

Vi gör vårt yttersta för att förhindra dataläckor, men om sådana inträffar antecknas de i registret över dataläckor. I detta register anges datumet då läckan upptäcktes, vad som läckte ut och hur, vilka möjliga konsekvenser läckan hade, vilka åtgärder som vidtogs, vem vi informerade och om myndigheten för skydd av personuppgifter underrättades.